Finishing Unit

  • De-Water & De- twisting Machine: Production capacity- 08 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-CORINO, ITALY

  • 4 Chamber Steam Dryer Machine: Production capacity- 08 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-TUNG YUNG, TAIWAN

  • Soft Setting Machine: Production capacity- 04 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-DONG NAM, KOREA

  • TUBE TEX Compacting M/C: Production capacity- 08 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-TUBE TEX, U.S.A

  • Stander: Production capacity- 14 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-ASIA SUN, TAIWAN

  • Slitting: Production capacity- 10 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-HSING CHENG,TAIWAN

  • Back Sewing: Production capacity- 08 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-HSING CHENG,TAIWAN

  • Open Compacting: Production capacity- 09 Tons, MCQTY-01 Unit, Origin-LAFER, ITALY

  • Turning: Production capacity- 10 Tons, MCQTY-02 Units, Origin-HSING CHENG,TAIWAN

  • Fabric Inspection: Production capacity- 14 Tons, MCQTY-02 Unit, Origin-HSING CHENG,TAIWAN